privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Diergeneeskundig Centrum Doorn bv, gevestigd aan Kampweg 42, 3941HJ te Doorn, KVK nummer 30141074 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Diergeneeskundig Centrum Doorn (www.dierenkliniek.nu), Kampweg 42, 3941HJ, Doorn telefoonnummer: 0343414582

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diergeneeskundig Centrum Doorn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij van uw (huis)dier verwerken:

 • Diernaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Chipnummer (indien aanwezig)
 • Dier ras
 • Kleur
 • Ziektegeschiedenis.

(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@dierenkliniek.nu , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Diergeneeskundig Centrum Doorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter controle van uw dier-eigenaar identiteit
 • Om onze veterinaire diensten goed te kunnen uitvoeren
 • Het toesturen van de vaccinatie herinnering
 • Het (digitaal) toesturen van de nota voor behandeling en/of medicatie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatie over acties
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten inclusief afwezigheid in verband met vakantie of andere activiteiten
 • Diergeneeskundig Centrum Doorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Diergeneeskundig Centrum Doorn gebruikt deze gegevens nooit voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming:

Diergeneeskundig Centrum Doorn neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diergeneeskundig Centrum Doorn) tussen zit.

Gebruikte systemen:

Diergeneeskundig Centrum Doorn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • 4 PC’s en één laptop, beveiligd met wachtwoorden, firewall en up-to-date anti-virus software
 • VMS software beveiligd met persoonlijke inlogcode en wachtwoord

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Diergeneeskundig Centrum Doorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 5 jaar , in verband met fiscale aspecten
 • Adres: 5 jaar , in verband met fiscale aspecten
 • Door u verstrekte gegevens van uw dier: 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens
 • Ziektegeschiedenis : 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden:

Diergeneeskundig Centrum Doorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diergeneeskundig Centrum Doorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diergeneeskundig Centrum Doorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@dierenkliniek.nu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diergeneeskundig Centrum Doorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Diergeneeskundig Centrum Doorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@dierenkliniek.nu

A.G.P. Derksen, Diergeneeskundig Centrum Doorn, vastgelegd op 7 mei 2018


Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.


Adressen

Hoofdvestiging:
Kampweg 42
3941 HJ, Doorn

Dependance
Dierenpark “de Hazenberg”
Bergweg 12
3958 AB, Amerongen


AFSPRAAK MAKEN

Consult en behandeling geschiedt dagelijks op afspraak. Bel daarom tijdig met onze balie-assistente om tijd te reserveren voor uw huisdier.